กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบอุปกรณ์พกพา | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

www.ญาณคเณศวร.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
(^_^) ยินดีต้อนรับสู่เว็บ www.ญาณคเณศวร.com
ดู: 1839|ตอบกลับ: 6

ประวัติและตัวอย่างวิธีการกรวดน้ำ

[คัดลอกลิงก์]

11

กระทู้

28

โพสต์

166

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
166
การกรวดน้ำ

หลายท่านสงสัยและไม่เข้าใจว่าเวลาทำบุญกุศลเสร็จแล้วจำเป็นต้องกรวดน้ำหรือไม่และถ้าต้องกรวดน้ำต้องกล่าวคำกรวดน้ำอย่างไรบ้าง

ประวัติพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ในสมัยพุทธกาลผู้เป็นท่านแรกที่กรวดน้ำ(ในสมัยพระสมณโคดมทรงเป็นพระพุทธเจ้า)
พระเจ้าพิมพิสาร เป็นกษัตริย์ครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธ  สืบต่อจากพระราชบิดา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชแล้วได้เสด็จไปประทับอยู่ที่ปัณฑวบรรพต               แคว้นมคธ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ข่าวจึงเสด็จไปนมัสการ และชักชวนให้สละเพศบรรพชิตมาครองราชย์ด้วยกัน เมื่อได้รับคำปฏิเสธจึงขอคำปฏิญญาว่าหากทรงค้นพบสิ่งที่แสวงหาเมื่อใด ขอให้มาสอนพระองค์เป็นคนแรก
     ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าเมื่อโปรดปัญจวัคคีย์โปรดพระยสะและสหายมีพระอรหันต์  จำนวน ๖๐ องค์ ทรงส่งไปประกาศพระศาสนายังแคว้นต่าง ๆ แล้วพระองค์จึงเสด็จมุ่งตรงไปยังเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อเปลื้องคำปฏิญญาที่ประทานให้กับพระเจ้าพิมพิสารนั้นเอง

     พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า  พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้นำแคว้นใหญ่ ถ้าพระเจ้าพิมพิสารทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว  ประชาชนคนอื่น ๆ ก็จะดำเนินรอยตาม ทรงดำริเช่นนี้จึงเสด็จไปยังเมืองราชคฤห์
     สมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองทรงเคารพนับถือชฏิลสามพี่น้องอยู่  พระองค์จึงต้องไปโปรดสามพี่น้องก่อน
     เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลสามพี่น้องสละลัทธิความเชื่อดังเดิมนั้นมาเป็นสาวกของพระองค์หมดแล้ว  ก็พาสาวกใหม่จำนวนพันรูปไปพักยังสวนตาลหนุ่มใกล้เมืองราชคฤห์
     เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้สดับข่าวนี้  จึงเสด็จพร้อมประชาชนจำนวนมากไปยังสวนตาลหนุ่ม ได้เห็นอาจารย์ของตนนั่งคุกเข่าคองอัญชลีต่อพระพุทธเจ้าประกาศเหตุผลที่สละลัทธิความเชื่อถือเดิมหันมานับถือพระพุทธศาสนา  ก็หายสงสัย ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนับถือพระรัตนตรัย  และถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า พร้อมภิกษุสงฆ์ที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้น
     หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ถวายสวนไผ่นอกเมืองให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  เรียกว่า วัดเวฬุวัน เวฬุวันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  กัลปทนิวาปสถาน คือสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแต
     พระเจ้าพิมพิสารเป็นคนแรกที่ทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย เรื่องมีอยู่ว่า หลังจากถวายวัดเวฬุวันแล้วคืนนั้น พระเจ้าพิมพิสารทรงฝันร้าย  เห็นพวกเปรตมาร่ำร้องอยู่ต่อหน้าน่าเกลียดน่ากลัวมาก รุ่งเช้าขึ้นมาพระองค์เสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  เมื่อทรงทราบว่าเปรตเหล่านั้นเคยเป็นพระญาติของพระองค์มาขอส่วนบุญ   และได้รับคำแนะนำให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขา
     วันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ไปเสวยภัตตาหารในพระราชวัง   แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่พวกเปรตเหล่านั้น ตกดึกคืนนั้นพวกเปรตมาปรากกฏโฉมอีก  แต่คราวนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณที่แบ่งส่วนบุณให้แล้วก็อันตรธานหายวับไป
     เมื่อหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงนำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง  จนแว่นแคว้นของพระองค์มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วว่าเป็นดินแดนแห่งพระธรรม
     พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน  มีพระอัครมเหสีพระนามว่า โกศลเทวี หรือ เวเทหิ เป็นพระกนิษฐาของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้พระกนิษฐาของพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมเหสีเช่นกัน พระเจ้าพิมพิสารมีพระโอรสนามว่า   อชาตศัตรู (ผู้เกิดมาไม่เป็นศัตรู) ในช่วยตั้งครรภ์พระนางเวเทหิทรงแพ้พระครรภ์ใคร่เสวยพระโลหิตของพระสวามี  โหราจารย์ทำนายว่าพระโอรสองค์นี้จะทำปิตุฆาต แต่พระเจ้าพิมพิสารก็มิทรงแยแสต่อคำทำนาย
     เมื่อพระโอรสประสูติแล้ว  ทรงให้การศึกษาอบรมเป็นอย่างดี เจ้าชายน้อยก็อยู่ในพระโอวาทเป็นอย่างดี   แต่พอเจ้าชายน้อยได้รู้จักพระเทวทัต ถูกพระเทวทัตล้างสมองให้เห็นผิดเป็นชอบ จนจับพระเจ้าพิมพิสารขังคุกให้อดพระกระยาหารจนสิ้นพระชนม์
     พระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จเดินจงกรมยังชีพอยู่ในคุกได้ด้วยพุทธานุสสติคือ  มองลอดช่องหน้าต่างทอดพระเนตรดูพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นลงเขาคิชฌกูฏพร้อมภิกษุสงฆ์ทุกวัน
     เมื่อรู้ว่าเสด็จพ่อยังเดินอยู่ได้  กษัตริย์อกตัญญูก็สั่งให้เอามีดโกนเฉือนพระบาทเอาเกลือทา  ย่างด้วยถ่านไฟร้อน พระเจ้าพิมพิสารทนทุกขเวทนาไม่ไหวก็สิ้นพระชนม์  ณ ที่คุมขังนั้นแล
     พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี  ทำให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากลงในแคว้นมคธและเจริญแพร่หลายชั่วระยะเวลาอันรวดเร็ว  ชาวพุทธจึงควรระลึกถึงพระคุณของพระองค์ในข้อนี้

ที่มา    ชาดกและประวัติพุทธสาวก-พุทธสาวิกา โดย พระมหาสุนทร    สุนฺทรธฺมโม

ส่วนคำกรวดน้ำจะมีทั้งแบบกรวดแห้งและแบบใช้น้ำกรวด

บทนี้สำหรับกรวดแห้ง ตั้งนะโม3จบและกล่าวคำว่า อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ทุกผลบุญข้าพเจ้าขอถวายผลบุญแด่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าและขอถวายผลบุญแด่สิ่งศักสิทธิ์ทวยเทพเทวดาครูบาอาจาร์ยองค์เทพองค์พรหมทุกๆพระองค์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว (ตรงคำว่าครอบครับจะระบุชื่อ..นามสกุล..แฟนหรือคนในครอบครัวเลยก็ได้) และทุกพระองค์ทั่วทั้งสากลโลกให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าน้อมถวายด้วยและขอนำส่งผลบุญให้เจ้าที่เจ้าทาง (ระบุบ้านเลขที่ ถนน จังหวัด ด้วยและใช้จิตนึกถึงสถานที่นั้นๆด้วย)ให้ได้รับบุญกุศลด้วยและขอแผ่บุญให้ข้าพเจ้าชื่อ..นามสกุล..และครอบครัวให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าแผ่ให้ด้วยและขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและ...(ต่อท้ายคำว่าและอาจระบุชื่อแฟนรึคนในครอบครัวด้วยก็ได้) ที่ได้เคยล่วงเกินท่านมาในทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันวันนี้ให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วยและขออุทิศบุญให้สัมภเวสีดวงวิญญาณเด็กที่เป็นลูกของข้าพเจ้าให้ได้รับบุญด้วย(ตรงนี้สำหรับคนทำแท้งรึลูกหลุด..ส่วนคนโดนทักว่ามีวิญญาณเด็กตามให้ใช้คำว่าอุทิศบุญให้สัมภเวสีดวงวิญญาณเด็กที่ติดตามข้าพเจ้าและครอบครัวทุกดวงจิตดวงวิญญาณได้รับบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วย)และอุทิศบุญให้ปู่ตาย่ายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับบุญด้วยและขออุทิศบุญให้สัมภเวสีภูติผีปีศาจเปรตอสูรกายและดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศบุญให้ด้วย....สาธุ

บทนี้สำหรับกรวดโดยใช้น้ำ ตั้งนะโม3จบเสร็จแล้ว ค่อยๆเทน้ำใต้ต้นไม้เพื่อให้น่้ำไหลลงดินแล้วพูดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญญาณทิพย์แห่งแม่พระธรณีโปรดเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการทำบุญกรวดน้ำในครั้งนี้ด้วย..บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ทุกผลบุญข้าพเจ้าขอถวายผลบุญแด่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าและขอถวายผลบุญแด่สิ่งศักสิทธิ์ทวยเทพเทวดาครูบาอาจาร์ยองค์เทพองค์พรหมทุกๆพระองค์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว (ตรงคำว่าครอบครับจะระบุชื่อ..นามสกุล..แฟนหรือคนในครอบครัวเลยก็ได้) และทุกพระองค์ทั่วทั้งสากลโลกให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าน้อมถวายด้วยและขอนำส่งผลบุญให้เจ้าที่เจ้าทาง (ระบุบ้านเลขที่ ถนน จังหวัด ด้วยและใช้จิตนึกถึงสถานที่นั้นๆด้วย)ให้ได้รับบุญกุศลด้วยและขอแผ่บุญให้ข้าพเจ้าชื่อ..นามสกุล..และครอบครัวให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าแผ่ให้ด้วยและขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและ...(ต่อท้ายคำว่าและอาจระบุชื่อแฟนรึคนในครอบครัวด้วยก็ได้) ที่ได้เคยล่วงเกินท่านมาในทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันวันนี้ให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วยและขออุทิศบุญให้สัมภเวสีดวงวิญญาณเด็กที่เป็นลูกของข้าพเจ้าให้ได้รับบุญด้วย(ตรงนี้สำหรับคนทำแท้งรึลูกหลุด..ส่วนคนโดนทักว่ามีวิญญาณเด็กตามให้ใช้คำว่าอุทิศบุญให้สัมภเวสีดวงวิญญาณเด็กที่ติดตามข้าพเจ้าและครอบครัวทุกดวงจิตดวงวิญญาณได้รับบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วย)และอุทิศบุญให้ปู่ตาย่ายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับบุญด้วยและขออุทิศบุญให้สัมภเวสีภูติผีปีศาจเปรตอสูรกายและดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศบุญให้ด้วย.. ข้าพเจ้าขอฝากบุญกุศลที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนี้ส่งไปยังแม่พระธรณีขอแม่พระธรณีนำบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานส่งไปยังผู้ที่ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานทุกๆท่านและขอแม่พระธรณีร่วมอนุโมทนาบุญและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้ทุกผลบุญด้วยเทอญ..สาธุ  (พูดถึงตรงนี้น้ำที่กรวดก็ให้หมดพอดี)

ที่มาของคำกรวดน้ำแบบกรวดแห้งและกรวดแบบใช้น้ำกรวด จาก อ.ปอ ( ศรีมหาโพธิญาณ )

รายชื่อรางวัล

~~~ยังไม่มีผู้ให้รางวัล~~~

0

กระทู้

39

โพสต์

188

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
188
โพสต์ 2014-12-29 19:51:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากค่ะ

1

กระทู้

45

โพสต์

195

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
195
โพสต์ 2015-1-1 21:15:45 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญค่ะ สาธุค่ะ

1

กระทู้

45

โพสต์

195

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
195
โพสต์ 2015-1-1 21:16:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญค่ะ สาธุค่ะ

2

กระทู้

9

โพสต์

114

เครดิต

Junior

Rank: 2

เครดิต
114
โพสต์ 2015-1-14 23:37:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด

0

กระทู้

2

โพสต์

12

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
12
โพสต์ 2015-1-18 10:19:37 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณค่ะ

0

กระทู้

7

โพสต์

46

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
46
โพสต์ 2015-2-17 14:08:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนา สาธุ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|www.ญาณคเณศวร.com  

GMT+7, 2019-11-15 11:50 , Processed in 0.060763 second(s), 24 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้